Role w Klubie 369: Komitety Doradcze i Wizjonerskie Głosy
W Klubie 369 współtwórcy pełnią odrębne, lecz uzupełniające się role, które kształtują treść programu i mają głęboki wpływ na branżę detaliczną.
 

Komitety Doradcze:
Członkowie ci ustalają strategiczną agendę, identyfikując kluczowe tematy odzwierciedlające najnowsze trendy i potrzeby branży. Ich rola jest kluczowa w zapewnieniu, że program konferencji porusza odpowiednie i aktualne kwestie z strategicznego punktu widzenia.

Wizjonerskie głosy:
Ta grupa ożywia agendę. Składająca się z mówców, panelistów i moderatorów, grupa Wizjonerskich Głosów dostarcza treści przygotowane przez Komitety Doradcze. Angażują oni publiczność w wnikliwe prezentacje i dynamiczne dyskusje, przekształcając strategiczne tematy w praktyczne wnioski.

Podwójny Udział:
Współtwórcom zaleca się udział zarówno jako członkom Komitetów Doradczych, jak i Wizjonerskich Głosów. Podejście to pozwala na całościowy wpływ na szczyt, zapewniając, że treść nie tylko jest strategicznie uzasadniona, ale również skutecznie przekazywana i przyjmowana przez uczestników.


Potwierdzony wpływ i uznanie
Sukces Klubu 369 nie jest odczuwalny tylko poprzez jego innowacyjne wkłady, ale również odzwierciedla się w danych liczbowych — znaczące osiągnięcie to ocena satysfakcji na poziomie 9,1 na 10 od uczestników szczytu w 2024 roku. Ta wysoka ocena podkreśla wartość i wpływ dyskusji oraz innowacji, które są napędzane przez naszych współtwórców.Struktura dynamiczna: Integracja segmentów i komitetów
Klub 369 wykorzystuje strukturę macierzową, łącząc strategiczne segmenty z konkretnymi komitetami doradczymi, aby kompleksowo objąć wszystkie sektory handlu detalicznego. Ta macierzowa struktura pozwala zarówno na skoncentrowaną wiedzę specjalistyczną w określonych obszarach, jak i interdyscyplinarną współpracę w różnych aspektach handlu detalicznego, zapewniając kompleksowy zasięg i innowacyjną synergię.
Wertykale (Strategiczne Działy):

 • Strategia: Pomaga rozwijać główne plany biznesowe i zwiększać wzrost.
 • Łańcuch Dostaw: Zajmuje się logistyką, usprawnianiem i rozszerzaniem działalności.
 • Technologia Handlowa: Odpowiada za wprowadzanie nowoczesnych technologii w sklepach, które poprawiają obsługę klientów i działanie firmy.
 • eRetail: Ulepsza obsługę klientów online i rozwija sprzedaż przez internet.
 • ESG & Zrównoważony Rozwój: Wspiera działania firmy w zakresie ochrony środowiska i etycznych zachowań.

Horyzontalne (Komitety Doradcze): Każdy komitet koncentruje się na kluczowych obszarach, aby zapewnić, że program konferencji jest zarówno wszechstronny, jak i nowoczesny:
Strategy and Market Orientation
Komitet Planowania Strategicznego i Rozwoju Biznesu

 • Długoterminowe planowanie strategiczne i analiza konkurencji.

Komitet Ekspansji Globalnej i Wchodzenia na Nowe Rynki

 • Strategie wchodzenia na nowe rynki i zrozumienie dynamiki regionalnej.

Komitet Marketingu Handlowego i Partnerstw

 • Opracowywanie strategii marketingowych i zarządzanie partnerstwami.

Komitet Innowacyjnych Formatów Handlowych

 • Rozwój nowych formatów handlowych, takich jak sklepy pop-up i zakupy wirtualne.

Komisja Różnorodności i Integracji

 • Zapewnienie różnorodności i włączenia w organizacjach handlowych.

Human Resources Development Komitet

 • Strategie pozyskiwania talentów, rozwoju przywództwa i zaangażowania pracowników w celu napędzania sukcesu organizacji.


Supply Chain and Logistics
Komitet Łańcucha Dostaw i Logistyki

 • Optymalizacja procesów łańcucha dostaw i logistyki.

Komitet QCommerce

 • Skupienie na szybkich dostawach i logistyce dla rozwiązań szybkiego handlu.


Customer Engagement and Insights
Komitet Doświadczeń Klientów i Lojalności

 • Poprawa interakcji z klientami i programów lojalnościowych.

Komitet Badań Zachowań Konsumentów

 • Analiza danych dla wglądów w zachowania konsumentów i trendy rynkowe.


Technology and Digital Innovation
Komitet IT i Innowacji Cyfrowych

 • Napędzanie transformacji cyfrowej i innowacji technologicznych.

Komitet Technologii Handlowych

 • Postępy w technologiach specyficznych dla handlu detalicznego.

Komitet Integracji Omnichannel

 • Integracja doświadczeń klientów we wszystkich kanałach handlowych.

Komitet Komunikacji Cyfrowej i Zaangażowania

 • Strategie marketingu cyfrowego i zaangażowania w media społecznościowe.

Komitet Sztucznej Inteligencji i Uczenia Maszynowego

 • Eksploracja i integracja technologii AI i ML w handlu detalicznym.


Ecommerce

Komitet doradczy Marketplace

 • Formułowanie polityk i strategii mających na celu podnoszenie wartości platformy Marketplace dla sprzedawców i kupujących.

Komitet Strategii eCommerce

 • Nadzór nad operacjami eCommerce, strategiami sprzedaży i logistyką.

Financial and Compliance Management
Komitet Finansów i Inwestycji

 • Strategie finansowe i zarządzanie możliwościami inwestycyjnymi.

Komitet Prawny i Zgodności

 • Przestrzeganie przepisów i zarządzanie ryzykiem prawnym.

Komitet Zarządzania Danymi i Bezpieczeństwem

 • Zapewnienie integralności danych i zgodności z przepisami o ochronie prywatności.


Product and Category Management
Komitet Zarządzania Kategoriami i Towarami

 • Zarządzanie asortymentem produktów i zapasami.

Komitet Strategii Marek Własnych i Brandingu

 • Rozwój i zarządzanie markami własnymi i strategiami brandingowymi.

Komitet Żywności i Zakupów

 • Pozyskiwanie żywności i zarządzanie łańcuchem dostaw dla produktów szybko psujących się.


ESG & Sustainability

Komitet ESG i Zrównoważony Rozwój

 • Integracja czynników środowiskowych, społecznych i zarządczych do ogólnych strategii biznesowych, zapewniając zgodność z szerszymi celami korporacyjnymi i standardami zrównoważonego rozwoju.

Komitet Efektywności Zasobów

 • Skupienie na optymalizacji wykorzystania zasobów we wszystkich operacjach firmy, podkreślając efektywność operacyjną i zrównoważenie zarządzania zasobami.

Komitet Opakowań i Zrównoważonego Rozwoju

 • Opracowywanie zrównoważonych rozwiązań opakowaniowych i analiza cyklu życia w celu zmniejszenia wpływu na środowisko i promowanie inicjatyw recyklingowych.

Komitet Zarządzania Odpadami i Recyklingiem

 • Wdrażanie strategii efektywnej redukcji odpadów i recyklingu, wspieranie inicjatyw zarządzania odpadami przyczyniających się do praktyk zrównoważonych.

Komitet Redukcji Emisji i Wpływu na Środowisko

 • Praca nad zmniejszeniem śladu węglowego i poprawą wpływu działań na środowisko, w zgodzie z globalnymi wysiłkami na rzecz zwalczania zmian klimatycznych.

Komitet Innowacji Produktów Zrównoważonych

 • Innowacje w rozwoju zrównoważonych produktów i usług, koncentrując się na tworzeniu ofert odpowiadających rosnącemu popytowi konsumentów na zrównoważoność.

Komitet Wpływu na Zachowania Konsumentów

 • Dążenie do wpływania na zachowania konsumentów w kierunku bardziej zrównoważonych wyborów, zwiększające wpływ firmy na praktyki zrównoważone w społeczeństwie.

Komitet Rozwoju Zrównoważonych Partnerstw

 • Ułatwianie wspólnych projektów skoncentrowanych na zrównoważonym rozwoju, podkreślając rolę partnerstw w dążeniu do szerszych celów zrównoważonego rozwoju.

Komitet Standardów Zdrowia i Bezpieczeństwa

 • Zapewnienie przestrzegania protokołów zdrowotnych i praktyk bezpieczeństwa we wszystkich operacjach, integrując zdrowie i bezpieczeństwo z agendą zrównoważonego rozwoju.
Zadania Komitetów Doradczych w Klubie 369
Współtwórcy, którzy zasiadają w komitetach doradczych Klubu 369, odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu agendy szczytu oraz zapewnieniu, że porusza ona najbardziej istotne i wpływowe tematy w branży detalicznej. Oto zarys tego, czego oczekuje się od członków tych komitetów:

Udział w badaniach ankietowych:
Pierwsze zaangażowanie: Każdy członek komitetu doradczego jest zobowiązany do udziału w specjalnej ankiecie, która ocenia ich spostrzeżenia i perspektywy dotyczące aktualnych trendów, wyzwań i możliwości w sektorze handlu detalicznego. Ankieta ta jest kluczowa, ponieważ pomaga zbierać cenne dane, które kierują skupieniem i priorytetami komitetu.


Uczestnictwo w spotkaniach stacjonarnych:
Brain Storming i planowanie strategiczne: Od współtwórców wymaga się uczestnictwa w przynajmniej jednym fizycznym spotkaniu rocznie z innymi członkami ich komitetu. Spotkanie to jest zaprojektowane, aby umożliwić dogłębne dyskusje do ustalenia spójnej i kompleksowej agendy, która rzeczywiście odzwierciedla obecne wyzwania i przyszłe kierunki branży detalicznej.


Współpraca w tworzeniu treści:
Dzielenie się wiedzą i pomysłami: Podczas tych spotkań członkowie są zachęcani do dzielenia się swoją wiedzą, proponowania nowych pomysłów i współpracy przy definiowaniu tematów i treści, które staną się fundamentem agedny konferencji.

Feedback:
Poza spotkaniami stacjonarnymi, od członków komitetów doradczych oczekuje się aktywnego zaangażowania poprzez ciągłe dostarczanie informacji i opinii w trakcie procesu planowania. Ponadto, członkowie są zachęcani do sugerowania potencjalnych mówców i panelistów.