INFORMACJE OGÓLNE


1
. Czy mogliby Państwo podać informacje na temat rodzajów komitetów, w których można uczestniczyć?
Club 369 oferuje szeroką gamę komitetów doradczych, z których każdy koncentruje się na strategicznych obszarach kluczowych dla branży detalicznej i CPG. Należą do nich strategia rynkowa, finanse, innowacje cyfrowe, łańcuch dostaw, zarządzanie produktami, zaangażowanie klientów, zrównoważony rozwój i trendy rynkowe. Szczegółowe informacje o poszczególnych komitetach dostępne są na stronie https://club369.info/pl/Struktura-Klubu/

2.Kto jeszcze zasiada w komitetach?

W skład komitetów wchodzą liderzy branży i profesjonaliści, którzy wnoszą do dyskusji różnorodne perspektywy i wiedzę specjalistyczną. Listę obecnych członków komisji i ich profile można wyświetlić na stronie prelegentów Retail Summit.

3. Jaki dużo czasu potrzeba, aby brać udział w posiedzeniach komitetów?
Zdajemy sobie sprawę z napiętych harmonogramy profesjonalistów z branży, których chcieliby brać udział w obradach. Dlatego będziemy starali się dostosować do Państwa. Udział obejmuje około 2 godzin na bezpośrednie spotkanie w październiku i jeszcze około 1 godziny online na sprawy takie jak ankiety i prace przygotowawcze. Dzięki temu możesz wnieść znaczący wkład bez nadmiernego obciążania istniejących zobowiązań. Dodatkowy wkład i poświęcony czas są mile widziane, ale nie wymagane

4. Jak planowane są spotkania bezpośrednie i jaka jest przewidywana częstotliwość?
Spotkania są planowane w zależności od dostępności członków, zazwyczaj raz w październiku i uzupełniane online przez cały rok. To hybrydowe podejście pozwala na elastyczne uczestnictwo, zapewniając jednocześnie znaczące zaangażowanie i współpracę.

5. Jakie potwierdzić mój udział w komisji?
Aby potwierdzić swój udział, wystarczy wyrazić zainteresowanie, wybrać najbardziej odpowiedni komitet i zostaniecie Państwo umieszczeni jako członek komitetu na stronie internetowej Poland & CEE Retail Summit. Następnie zostaniecie Państwo wprowadzeni w działalność komitetu i zajmiecie się np. wstępnym planowaniem i komunikacją z innymi członkami, zapewniając płynną integrację z komitetem.

6. Czy są jakieś przesłanki przystąpienia do komisji?
Głównym warunkiem wstępnym jest zaproszenie, które oznacza, że Państwa spostrzeżenia, wiedza, doświadczenie są cenione i cenne dla nas. Naszym celem jest tworzenie różnorodnych komitetów, przyjmując różnorodne perspektywy, aby wypełnić lukę między dyskusjami branżowymi a rzeczywistymi potrzebami. Nie chodzi tu o bycie największym ekspertem, a bardziej o zadawanie znaczących pytań i spostrzeżeń, które napędzają innowacje w branży.

7. Czy istnieje możliwość dodania innych tematów (zagadnień dla komitetów) poza obecne dostępnymi?
Chociaż obecne komitety doradcze zajmują się szerokim zakresem ważnych tematów, jesteśmy otwarci na sugestie dotyczące nowych komitetów i nowych tematów. Jeśli będzie wystarczająco ważny temat i wystarczające zainteresowanie, z pewnością możemy rozważyć powołanie dodatkowych komitetów, które zajmowałyby się pojawiającymi się potrzebami w branży.

ROLE I OBOWIĄZKI KOMITETÓW

8. Jak będzie rozdzielona praca pomiędzy członkami komisji?
Każdy członek wnosi swoje unikalne spostrzeżenia i wiedzę specjalistyczną, przyczyniając się do dyskusji, które kształtują program kongresu. Można wyznaczyć główne funkcje, takie jak przewodniczący i osoba sporządzająca notatki, ale wszystkich członków zachęca się do aktywnego udziału i dzielenia się swoimi punktami widzenia.

9. Jakie są szczegółowe obowiązki członka komisji?
Jako członek komisji będziecie Państwo uczestniczyć w spotkaniach, aktywnie uczestniczyć w dyskusjach i przekazywać cenne spostrzeżenia w oparciu o swoje doświadczenie. Indywidualny wkład pomoże ukształtować treść kongresu, zapewniając, że poruszy on najważniejsze kwestie w branży.

10. Jak radzić sobie z sytuacjami, w których członkowie komisji mają odmienne zdanie?
Różne opinie są mile widziane, ponieważ wzbogacają dyskusję i stymulują innowacyjne myślenie. Ostatecznie zespół European Conferences United skonsoliduje te spostrzeżenia, aby ukształtować ostateczną wersję, aby zapewniając zrównoważone i kompleksowe podejście.

11. Jakiego rodzaju wsparcie członkowie komitetu otrzymają od ECU?
Członkowie otrzymują wsparcie, obejmujące dostęp do odpowiednich informacji, koordynację logistyczną i ułatwianie dyskusji. Dzięki temu wsparciu uwagi zostaną skutecznie włączone do planowania szczytu.

12. W jaki sposób członkowie komitetów zostaną uznani za swój wkład?
Zaangażowanie zostanie podkreślone na stronie internetowej Retail Summit i w mediach społecznościowych, takich jak LinkedIn. Zachęcamy również członków do dzielenia się informacja o uczestnictwie na swoich profilach w sieciach społecznościowych i udostępniamy materiały, które to ułatwiają. Dodatkowo, specjalne wyróżnienie – wzmianka o działalności w komitetach dokonana na konferencji będzie wyrazem uznania dla nieocenionego wkładu.

13. Czy mogę uczestniczyć w kilku komisjach?
Chociaż możliwe jest przyłączenie się do wielu komitetów, zalecamy skupienie się na jednym, aby mieć pewność, że możesz w pełni zaangażować się i znacząco wnieść swój wkład. Takie podejście pomaga utrzymać wysoki poziom zaangażowania i efektywności.

SPOTKANIA I WSPÓŁPRACA

14. Jaka jest struktura porządku obrad?
Agendy są zorganizowane w oparciu o wytyczne i metodologie dostarczone przez European Conferences United. Ramy te, opracowane na podstawie wkładów poszczególnych członków, mają na celu zdefiniowanie kluczowych kwestii i tematów kongresu, zapewniając kompleksową i odpowiednią dyskusję.

15. Czy możecie Państwo podać przykłady wcześniejszych działań lub wyników komitetów?
Poprzednie komitety znacząco wpłynęły na program konferencji, dodając nowe sekcje i tematy paneli na podstawie przeprowadzonych dyskusji. Początkowy program ustalony przez European Conferences United jest udoskonalany przy udziale komitetów, aby zapewnić uwzględnienie najważniejszych wyzwań branżowych.

16. Czy istnieje możliwość spotkań wirtualnych zamiast bezpośrednich?
Planowane spotkanie w październiku będzie miało charakter fizyczny. Jednakże tym, którzy nie mogą uczestniczyć osobiście, zapewnimy alternatywne sposoby wniesienia wkładu, udostępniając szczegóły spotkania i prosząc o dodatkowy wkład. Dzięki temu każdy ma możliwość znaczącego uczestnictwa, niezależnie od tego, czy może uczestniczyć w spotkaniu twarzą w twarz.

17. Czy istnieją jakieś specjalne narzędzia lub platformy wykorzystywane do wirtualnej współpracy w ramach komisji?
Korzystamy z narzędzi ankietowych do zbierania indywidualnych wkładów oraz cyfrowych platform do spotkań, które ułatwiają dyskusje w grupach i podgrupach, zapewniając płynną współpracę.

18. Czy będą organizowane szkolenia dla nowych członków komisji?
Przed spotkaniami zapewniamy kompleksowe wytyczne i ustrukturyzowane metodologie, aby pomóc nowym członkom zrozumieć ich role i skutecznie wnosić wkład.

OPRACOWANIE PROGRAMU I INFORMACJE ZWROTNE

19. Jak wygląda proces wyboru panelistów na kongres?
Paneliści często wybierani są spośród członków komitetu doradczego, choć uczestnictwo w nich nie jest obowiązkowe. Komitety pomagają w wyłonieniu dodatkowych ekspertów do uzupełnienia paneli, zapewniając wszechstronną dyskusję pod przewodnictwem ekspertów.

20. W jaki sposób informacje zwrotne komisji są uwzględniane w planowaniu kongresu?

Informacje zwrotne od komisji zbierane są podczas spotkań i ankiet, a następnie wykorzystywane do kształtowania i udoskonalania programu kongresu oraz obszarów tematycznych.

21. Czy możecie Państwo wyjaśnić proces opracowywania programu kongresu?
Początkowy program jest tworzony przez zespół European Conferences United na podstawie ankiet, opinii z poprzednich konferencji, tego, co zostało omówione (i ostatecznie nie udzielono odpowiedzi) na poprzedniej konferencji oraz dodatkowych badań. Program ten jest następnie udoskonalany przy udziale komitetów doradczych, aby zapewnić szczegółowe uwzględnienie najistotniejszych wyzwań branżowych.

22. W jaki sposób zapewniacie Państwo, że dyskusje w komitetach dotyczą najważniejszych wyzwań branżowych?
Wyznaczając dobrze zdefiniowane punkty wyjścia w oparciu o kompleksowe badania i wykorzystując wiedzę członków komitetu doradczego, zapewniamy, że dyskusje są głębokie, wnikliwe i bardzo istotne.

23. Czy mogę zaproponować tematy lub prelegentów na kongres?
Tak, członkowie komisji są zachęcani do proponowania tematów lub prelegentów podczas spotkań lub bezpośrednio zespołowi ds. planowania kongresu. Dzięki temu kongres pozostaje dynamiczny i reaguje na pojawiające się trendy branżowe.

24. Jak planujecie mierzyć skuteczność wkładów komisji?
Miarą sukcesu są opinie uczestników konferencji na temat wartości wydarzenia oraz stopnia, w jakim wkład komitetów wpłynął na ostateczny program i go wzbogacił.

NETWORKING I KORZYŚCI

25. Jakie są korzyści z przystąpienia do komitetu?
Dołączenie zapewnia liczne korzyści, w tym uznanie zawodowe, dostęp do najnowocześniejszych spostrzeżeń branżowych, rozwój przywództwa i szerokie możliwości nawiązywania kontaktów. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na https://club369.info/pl/Korzysci/.

26. Czy będzie możliwość nawiązania kontaktów z innymi członkami komisji?

Tak, istnieje wiele możliwości nawiązywania kontaktów poprzez spotkania, wydarzenia i (dobrowolne) projekty współpracy. Ułatwiamy również połączenia za pośrednictwem grupowych e-maili, grup WhatsApp i wydarzeń społecznościowych, takich jak Dinners2Connect. (https://dinners2connect.com/.)

27. Jak często komisje będą informowane o postępie planowania kongresu?
Komitety otrzymują comiesięczne aktualizacje dotyczące postępów w planowaniu kongresu poprzez spotkania i komunikaty od zespołu konferencyjnego, dzięki czemu wszyscy są poinformowani i zaangażowani.

28. Jak działają komitety?
Mamy 2 rodzaje komitetów: pierwszy - tematyczny skupiają się na określonych scenach tematycznych kongresu, natomiast drugiego rodzaju - ogólne zajmują się tematami przekrojowymi. Na przykład Komitet Finansów i Inwestycji dokonuje przeglądu tematyki konferencji z perspektywy omówienia zagadnień o finansach podczas kongresu, dbając o to, aby tematy związane z finansami zostały omówione kompleksowo w różnych panelach.

POUFNOŚĆ I DOKUMENTACJA

29. W jaki sposób zapewniana jest poufność podczas dyskusji w komisji?
Poufność jest przestrzegana poprzez skupienie dyskusji na ustalaniu programu i wkładzie w wydarzenia, bez wymagania ujawniania wrażliwych informacji. Nic, co zostanie omówione, nie zostanie opublikowane poza niezbędnymi szczegółami planowania wydarzenia.

30. W jaki sposób wkład członków komisji będzie dokumentowany i sprawdzany?

Cały wkład jest dokumentowany poprzez nagrania, szczegółowe protokoły posiedzeń i raporty, które są udostępniane wszystkim członkom komisji w celu przeglądu i dalszego udoskonalenia.

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

31. Czy mogę wziąć udział w komisji, jeśli nie władam biegle językiem angielskim, a wolę pracować w języku polskim?
Podstawowym językiem spotkań związanych z Retail Summit jest język polski, przy czym dla zagranicznych członków komitetu doradczego dostępne są różne grupy w celu reprezentowania swoich krajów.

32. Jakie są terminy realizacji zadań komisji?
Podstawowymi terminami są zaplanowane terminy spotkań. Poza tym członkowie wnoszą wkład według własnego uznania, bez formalnych zobowiązań. Format jest elastyczny, aby dostosować się do indywidualnych harmonogramów.

33. Jak radzić sobie z konfliktami w harmonogramie spotkań?
Naszym celem jest planowanie spotkań w terminach odpowiadających większości członków komisji. Dla tych, którzy nie mogą wziąć udziału, zapewnione są alternatywne metody przedstawiania swoich pomysłów i wniosków.

34. Czy członkowie komisji mogą zapraszać kolegów do pracy w współpracowników/ znajomych?
Tak. Jeśli macie Państwo znajomych z branży, którzy wg Państwa byliby świetnymi uczestnikami jednego z komitetów doradczych, prosimy o zasugerowanie ich kandydatury. Chętnie przyjmiemy rekomendacje i możemy zaprosić zasugerowaną osobę.

35. Co się stanie, jeśli członek komisji nie będzie mógł wykonywać swoich obowiązków?
Zawsze można wycofać się z prac komisji, jeśli występują konflikty czasowe lub z innego powodu. Rozumiemy, że okoliczności mogą się zmienić, dlatego staramy się zaspokajać potrzeby naszych członków najlepiej, jak potrafimy.

36. Co się stanie, jeśli zmienię pracę, pójdę do innej firmy?
Zmiana pracy do innej firmy nie wpływa z naszej strony na rolę w komisji i cieszymy się, że będziecie Państwo kontynuować swój udział. Jeśli zmienicie Państwo pracę na dostawcę rozwiązań, nadal można pozostać w komisji. Nie możemy jednak zagwarantować Państwu udziału w dyskusjach panelowych.

37. Czy istnieją jakieś zobowiązania pieniężne, związane z uczestnictwem w komitecie doradczym?
Przystąpienie do komitetu doradczego nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami pieniężnymi. Nie płacimy naszym członkom ani nie pobieramy żadnych opłat za uczestnictwo. Dzięki temu możemy skupić się wyłącznie na cennych spostrzeżeniach i wkładzie, jaki wnosicie Państwo, zapewniając współpracę i wzbogacające doświadczenie dla wszystkich zaangażowanych.